logotypy-ue

O PROJEKCIE

Projekt "Bon antywirusowy" jest dofinansowany z Funduszy Europejskich i realizowany przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorstw, które w wyniku pandemii COVID-19, muszą sprostać szczególnym, negatywnym  uwarunkowaniom prowadzenia działalności, w tym: zakaz, bądź ograniczenie prowadzenia działalności wynikający z przepisów prawa, dodatkowy reżim sanitarny, absencja pracowników, ograniczenie możliwości logistycznych i transportowych, trudności w zaopatrzeniu i wzrost cen surowców, materiałów, usług obcych, zatory płatnicze, wstrzymanie inwestycji, ograniczenie popytu na niektóre dobra i usługi itd.

Lokalizacja i wydatki

W ramach projektu powstanie fundusz grantów, które będą powierzane przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (gminy: Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków i Zabłudów), na dostosowanie do funkcjonowania w czasie epidemii, reżimu sanitarnego oraz specyficznych uwarunkowań rynkowych, z tym związanych. Granty będą mogły być przeznaczone na reorganizację, doposażenie i zmianę procesów operacyjnych w przedsiębiorstwie w celu ochrony pracowników i klientów, dywersyfikację lub zmianę profilu działalności, wprowadzenie do oferty nowego produktu lub usługi w odpowiedzi na zmiany popytowe.

Dofinansowaniu podlegać będą wydatki na zakup wyposażenia (np. środki ochrony indywidualnej i zbiorowej), środków trwałych (np. maszyn i urządzeń) oraz wartości niematerialnych (np. oprogramowania). Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać grant w wysokości maksymalnej 100 tys. zł, jako refundację 90% poniesionych wydatków.

Budżet

Całkowita wartość projektu wynosi 9.161.176,53 PLN, z czego wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 8.328.342,30 PLN. Projekt będzie realizowany od 1.06.2020 r. do 31.01.2022 r.

Założono, że efektem projektu będzie nie tylko ochrona utrwalonej tkanki gospodarczej BOF, ale także swoisty gospodarczy kontratak, który pozwoli firmom szybciej i skuteczniej dostosować się do sytuacji kryzysowej i nowego otwarcia po zakończeniu epidemii.

Lista zawartych umów

Lista zawartych umów - Bon Antywirusowy

logotypy-ue